Κοινοποιησεις

Τὰ σημεῖα τῆς στίξεως εἶναι τὰ σ τ η μ ό ν ι α σιωπῆς
μέσα στὰ ὁποῖα πλέκονται τὰ ὑ φ ά δ ι α τοῦ λόγου.
Δὲν εἶναι, ἀνόητε, ἁπλῶς «ὁδηγίες» σὲ ξεπεσμένους τῆς ἀναγνώσεως,
γιὰ νὰ ξέρουν ποῦ θὰ παίρνουν ἀνάσα!
Εἶναι λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ὸ στοιχεῖο τῆς ἐ κ φ ρ ά σ ε ω ς ὅσο καὶ ὁ λ ό γ ο ς.