Αρχική ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ Ιφιγένεια Ντούμη | Σεπαρέ

Ιφιγένεια Ντούμη | Σεπαρέ

Ιφιγένεια Ντούμη

Κοινοποιησεις

Δεν τι­θα­σεύ­ε­ται με τη λο­γι­κή,
δεν απα­λύ­νε­ται με την ομοιο­πα­θη­τι­κή,
δεν τον ανα­κου­φί­ζει ένα πο­τή­ρι μπλε πορ­το­κα­λά­δα,
ού­τε μια χού­φτα για­σε­μιά δί­πλα στα μο­λύ­βια μου.
Εί­ναι η αρ­χή ενός αό­ρα­του αντι­κει­μέ­νου
που τα­ξι­δεύ­ει πί­σω από εκεί­νο το βου­νό.
Ένα μπα­λό­νι γε­μι­σμέ­νο με ένα μι­κρό δια­μέ­ρι­σμα,
πλυ­ντή­ριο, αμά­ξι, σπι­τι­κή μη­λό­πι­τα.
Φα­ντά­ζο­μαι θα σκά­σει πά­νω από κά­ποια πο­λι­τεία
και τα κομ­μά­τια θα τα δα­νει­στούν άλ­λα ζευ­γά­ρια.
Εμείς νι­κη­θή­κα­με από: ένα δύο τρία.
Σκά­σα­με.