Κοινοποιησεις

ΜΜ  Δάσκαλε, γιατί οι άνθρωποι λένε: “Ο σκύλος
είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου”; Ι-
σχύει; Είναι το τελικό πόρισμα αυτό;
ΜΔ  Ναι, είναι το τελικό πόρισμα. Παλιότερα έλε-
γαν: “Ο φίλος είναι ο καλύτερος φίλος του αν-
θρώπου”, αλλά μετά, όταν είδαν τι γίνεται, το
διόρθωσαν.
.
(Από το βιβλίο: Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ | Εκδόσεις: Καστανιώτη)