Κοινοποιησεις

ΜΜ Δάσκαλε, σου έχω πει πόσο μ’ αρέσει να γρά-
φω. Δεν θέλω, όμως, να γίνω συγγραφέας. Οι
συγγραφείς βλέπουν τα πράγματα συνήθως
δύσκολα και σκοτεινά. Θέλω να γίνω κατα-
γραφέας θαυμάτων. Να κάνω τους ανθρώπους
να κοιτάξουν όλη αυτή την εξαίσια τετραδιά-
στατη μαγεία της ζωής, που συνυπάρχει με
τη μονοδιάστατη προσωπική μαυρίλα του
καθενός μας, χωρίς ποτέ να συναντιούνται. Να
πάω να βρω, ας πούμε, κάποιες φυλές που α-
κουσα πως υπάρχουν στην Αφρική, να κατα-
γράψω τις κοινωνίες τους, τα χωριά τους, ό-
που ζούνε όλοι μαζί αρμονικά, αγνοώντας την
έννοια της ιδιοκτησίας, να περιγράψω το χα-
μόγελο τους, τα βάσανα τους, την ανοιχτό-
τητα τους, τα βάσανα τους, την ευγένειά τους,
το χιούμορ τους ή να ασχοληθώ το ευφά-
νταστο, ευφυές και θαυμαστό σχέδιο πτήσης
των πουλιών που…
ΜΔ Σταμάτα, δε μπορώ να σε ακούω άλλο. Ποιος
νομίζεις ότι νοιάζεται για όλες αυτές τις ανο-
ησίες που αναφέρεις; Με τέτοια συγγραφικά
πονήματα, δεν πρόκειται κανείς ποτέ να σε
προσέξει. Δώσε πόνο στο λαό και επιτυχία
στον εαυτό σου.
.
(Από το βιβλίο: Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ | Εκδόσεις: Καστανιώτη)