Κοινοποιησεις
αν ήταν
 
λίγο
 
πιο γαλάζιος
ο οργασμός
/το μόνο χειροπιαστό μας ᾶπειρο/
θα τόνε κάναμε
θρησκεία